Samenwerkingsovereenkomst

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

 Versie 2012.2

Ondergetekenden:

1) Coaching Nederland b.v., Van den Vondellaan 78, 1985 BD te Driehuis is een organisatie die bedrijven en particulieren helpt de juiste keuzes te maken bij de inkoop van coaching, training en aanverwante diensten, in deze vertegenwoordigd door oprichter en aandeelhouder Alex J. Engel, hierna te noemen CNL

en 

2) ondergetekende wederpartij, hierna te noemen ‘Professional’.
In aanmerking nemende dat de Professional voor eigen rekening en risico, als zelfstandig (freelance) coach en trainer, adviseur en/of andere uitvoerder werkzaam is en CNL, ten behoeve van haar opdrachtgevers, coaching-, training- en aanverwante producten en diensten inkoopt, de kwaliteit van de uitvoering daarvan bewaakt en in het kader hiervan leveringscontracten afsluit met zelfstandige Professionals.

Partijen komen het volgende overeen:

 1. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode ingaande per onderstaande datum en eindigend op 31 december van hetzelfde jaar. De overeenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd met telkens een jaar lopend van 1 januari tot 31 december van het hetzelfde jaar. Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst is mogelijk per schriftelijke mededeling, minimaal 1 maand vóór de beëindigingdatum. De opzeggende partij dient zich ervan te verwittigen dat de andere partij de (schriftelijke) opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen.
 2. De Professional draagt jaarlijks vooraf een niet restitueerbaar bedrag bij aan kosten voor marketing, promotie, organisatie en andere kosten. Dit bedrag wordt in een aparte overeenkomst tussen CNL en de Professional bepaald.
 3. De Professional verricht zijn werkzaamheden als zelfstandig gevestigd ondernemer en vrijwaart CNL van eventuele naheffing in het kader van de fiscale en sociale verzekeringswetgeving. De Professional stuurt een kopie van zijn recente Verklaring Arbeids Relaties (VAR) aan CNL.
 4. De Professional verricht zijn werkzaamheden zelfstandig en onder eigen professionele verantwoordelijkheid. De Professional draagt er zorg voor voldoende verzekerd te zijn wegens wettelijke beroepsaansprakelijkheid, minimaal vanaf het moment dat de Professional een opdracht via CNL aanneemt.
 5. De opdracht tot de werkzaamheden wordt bij rechtswege altijd door CNL aan de Professional verstrekt, ook als de opdracht door één van de andere bij CNL onder contract staande Professionals wordt verworven. De Professional is te allen tijde vrij een opdracht al of niet aan te nemen.
 6. A. De Professional zal, indien hij een opdracht aanneemt, deze naar behoren uitvoeren overeenkomstig het gestelde in de wet ten aanzien van geheimhouding en persoonsregistratie en zal noch de opdrachtgever noch CNL enige schade berokkenen en/of haar goede naam in het geding brengen. Als leidraad voor het verrichten van werkzaamheden gelden de gedragsregels zoals vermeld in de Ethische Gedragscode van de NOBCO. In geval van (mogelijke) conflicten bij de uitvoering van taken dient CNL daar door de Professional direct van op de hoogte te worden gesteld.B. Na beëindiging van de opdracht wordt het daarvan door de Professional samengestelde dossier gedurende zeven jaar door hem gearchiveerd.
 7. A) Indien ondergetekende Professional een opdracht, welke door bemiddeling van CNL of één van de bij haar bekende Professionals tot stand is gekomen, aanneemt en uitvoert, brengt de Professional het voor die opdracht vooraf overeen-gekomen honorarium aan CNL in rekening (het uitvoeringsdeel). CNL betaald dit bedrag binnen 8 dagen nadat de opdracht door de professional is afgerond, tenzij anders overeengekomen.B) CNL factureert de opdrachtgever een hoger bedrag dan zij met de Professional is overeengekomen. De  hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de afspraken die CNL met de partij waarvoor zij inkoopt heeft gemaakt.
 8. Het is de Professional niet toegestaan, zonder tussenkomst van CNL, tijdens en maximaal 12 maanden na beëindiging van deze overeenkomst, opdrachten uit te voeren voor een via CNL of één van de bij haar onder contract staande Professionals geworven relatie c.q. opdrachtgever, evenals voor opdrachtgevers aan wie door CNL reeds een offerte is uitgebracht. (N.B. Een Professional kan in bepaalde gevallen ook opdrachtgever zijn).
 9. Het is de Professional niet toegestaan bij de uitvoering van een opdracht, welke via CNL is verworven, gebruik te maken van andere Professionals dan die bij CNL onder contract staan. Het inschakelen van andere specialisten is uitsluitend toegestaan na goedkeuring van CNL.
 10. Bij overtreding van hetgeen in artikel 8 en 9 is bepaald zal de Professional, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, 200% van zijn of haar genoten honorarium van de betreffende opdracht(en), direct opeisbaar aan CNL verschuldigd zijn, met een minimum van € 1.000,- per geval. Daarbovenop is CNL gerechtigd een schadevergoeding te verlangen van door haar of de bij haar aangesloten Professionals geleden schade.
 11. A. Betaling van declaraties volgt binnen 8 dagen nadat de opdracht door de Professional naar behoren is uitgevoerd, is afgerond en de opdrachtgever diens factuur heeft betaald.B. Indien een traject langer duurt dan 6 maanden mag de Professional bij CNL een voorschot verlangen van 50% van het overeengekomen honorarium, ervan uitgaande dat minimaal 50% van de werkzaamheden in deze opdracht ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.C. De Professional zal CNL nimmer aansprakelijk stellen voor wanbetaling van de opdrachtgever. CNL stelt altijd alles in het werk om gefactureerde bedragen te innen en heeft hierin tot nu toe een slagingspercentage van meer dan 99%.
 12. Na beëindiging van deze overeenkomst worden alle, nog lopende offertes en opdrachten op dezelfde wijze afgehandeld als de opdrachten welke onder deze overeenkomst vallen, tot een periode van 12 maanden na beëindiging van deze overeenkomst.
 13. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet. Partijen verplichten zich alsdan tot aanpassing van de bepaling in zodanige vorm, dat deze wel geldigheid bezit.
 14. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst, of andere varianten daarvan, of daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, zullen, in eerste aanleg, bij uitsluiting van anderen aan de rechtbank te Haarlem worden voorgelegd. (N.B. Bij onderlinge geschillen wordt echter eerst een onafhankelijke tussenpersoon geraadpleegd voordat een gang naar de rechtbank wordt gestart).

 

Aldus voor akkoord getekend, d.d: ………………………………………………………………………………………….

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Geboorteplaats + datum: ………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………

Namens CNL, A.J. Engel:

Handtekening: ……………………………………………………………………..

……………………………………