Over coaching


In essentie is coaching een katalysator voor herstel-, groei- en andere veranderingsprocessen én, wat vaak vergeten wordt, maar wezenlijk is in coaching: Het pad van de verandering wordt meteen gebruikt voor persoonlijke- of professionele ontwikkeling.
Coaching is dus vooral een effectieve manier om te groeien op basis van ervaringen. Niet zozeer groei in kennis, maar vooral in bewustzijn. Bewustzijn helpt mensen (en groepen) duurzaam te groeien. Wat eenmaal bewust is kan tenslotte niet meer 'onbewust' worden, terwijl kennis op korte of lange termijn weer vervaagd, zeker als het niet wordt gebruikt.

Aan coaching ligt dus altijd een wens tot verandering ten grondslag. Zonder doel geen richting, zonder richting geen aanleiding om in beweging te komen en zonder beweging geen vooruitgang.

Het eerste gesprek met een coach begint derhalve altijd over “waar naar toe?” Is de richting nog niet helder, maar is er wel duidelijk behoefte aan verandering, dan is dit het onderwerp van het eerste gesprek met de coach. Is het doel duidelijk, dan gaat het over hoe daar te komen.

Hoe helpt coaching doelen te bereiken?

 • Doordat het gesprek gaat over ’zaken die er toe doen’;
 • doordat wordt geholpen gefocust te blijven op het doel, tot het is bereikt of op zijn minst het gevoel is ontstaan ‘op de goede weg' te zijn;
 • doordat nieuwe kennis wordt opgedaan;
 • doordat het bewustzijn wordt vergroot;
 • doordat de blik op de realiteit vaak verhelderd;
 • door te ontdekken welke andere gedachten meer innerlijke rust opleveren;
 • ≫> door te ontdekken dat ander gedrag meer en beter resultaat oplevert.

Online coaching

Alhoewel Online coaching in Nederland nog niet zo populair is, leert de ervaring dat het een krachtige methodiek is waarmee snel resultaat wordt bereikt. Effectieve online coaching bestaat uit een traject waarbij eens tot meerdere keren per dag online contact is met de coach. Binnen enkele dagen begint het licht aan het eind van de tunnel al te schijnen, om maar eens een metafoor te gebruiken. Nadat de geestesrust voldoende is teruggekeerd of er voldoende inzicht is verkregen om verder te kunnen, eindigt de online coaching.

Blended Coaching

Blended coaching is een mix tussen verschillende vormen van coaching, met name tussen vis-à-vis (face-to-face) en online coaching. Onderzoek leert dat Blended coaching de beste resultaten oplevert, alleen al omdat er, in tegenstelling tot een een normaal coaching traject, veel meer focus momenten zijn en de coach 24/7 bereikbaar is voor tips of commentaar op gebeurtenissen of overdenkingen, in plaats van af en toe een uurtje.


De logistiek van een effectief ‘blended’ coaching traject


In de basis leidt elk moment dat er focus is op het te behalen doel tot sneller resultaat. Of dit nu is door gesprekken, het invullen van een vragenlijst, het vergaren van nieuwe kennis, het opschrijven van gedachten of het in de praktijk oefenen van nieuw gedrag is, elke actie helpt de gestelde doelen eerder te bereiken.
De volgende, door de coaches van Coaching Nederland ontwikkelde, coaching methodiek levert, op basis van onze ervaringen, de beste resultaten.

 • Het traject start met een kort online of (meestal) telefonisch contact met de coach over een afspraak voor de eerste ontmoeting. Vaak wordt in dit gesprek ook al even gesproken over het doel van de coaching en of coaching daartoe de geëigende aanpak lijkt.
 • De volgende stap is het invullen van een intakeformulier in UpGuide. Dit is het online platform voor persoonlijke ontwikkeling waar steeds meer professionele coaches gebruik van maken om hun trajecten professioneel online te kunnen ondersteunen. Tijdens het invullen van het intakeformulier word je uitgedaagd na te denken over zaken als wat nu precies het doel is, want er nu speelt en hoe de coach daar aan kan bijdragen.
 • In veel gevallen wordt de leidinggevende ook bij het traject betrokken, temeer daar hij of zij meestal degene is die het traject financiert en ook een belang heeft bij een geslaagd coaching traject. De betrokkenheid van de leidinggevende varieert tussen een kort contact met de coach, waarin duidelijk is dat de leidinggevende niet of nauwelijks bij het traject betrokken wil worden, tot aan een wat intensievere betrokkenheid middels de aanwezigheid bij het intakegesprek, een bijdrage op de achtergrond tijdens het traject en een evaluatie vanuit het gezichtspunt van de leidinggevende aan het eind van het traject.
 • Daarna volgt het invullen van ‘de Mentale Thermometer’ (of andere vragenlijst). De Mentale Thermometer geeft als het ware een beeld van ‘hoe je vandaag de dag in je vel zit’. Het doel van het invullen is de huidige situatie in beeld te brengen.
  1. A. Om de coach een indruk te geven van de huidige situatie en
  2. B. om een soort nulmeting te hebben.
  Als aan het eind van het coachingtraject nogmaals de Mentale Thermometer wordt ingevuld, blijkt uit onderzoek onder honderden coachingtrajecten, dat de score gemiddeld 12,5% hoger is, waarmee is aangetoond dat mensen door personal coaching werkelijk beter in hun vel gaan zitten.
 • Soms word je uitgenodigd nog andere vragenlijsten in te vullen, zoals de GedragsFlexibiliteitSchaal, een Stressmeting of andere lijst. De coaching is hiermee al aan de gang, terwijl een face-to-face ontmoeting met de coach nog niet eens heeft plaatsgevonden. Dit maakt ‘blended’ werken zo effectief.
 • Voordat het intakegesprek met de coach begint heeft hij of zij de reeds verstrekte informatie bestudeerd. Hierdoor kan de tijd die wordt besteed aan het gesprek veel effectiever worden benut en wordt er in het eerste gesprek vaak al de eerste inzichten gedeeld.
 • In het intakegesprek, dat kan per situatie en per coach variëren van 30 tot 90 minuten, wordt aandacht besteed aan de gestelde doelen en wat de weg zou moeten of kunnen zijn om daar te komen.
  Het intakegesprek wordt vaak afgerond met alvast een tip of suggestie en uiteraard een datum voor een volgende afspraak, meestal over 2-4 weken.
 • Tussen de gesprekken door zijn er leeropdrachten om uit te voeren, zoals het lezen van informatie of het oefenen van nieuw gedrag. Ook is er een uitnodiging om een Sessieverslag in te vullen. Hiermee wordt de in de sessie behandelde materie nog eens op een rij gezet.
 • Een ander instrument dat erg effectief is en tussen de sessies door ingezet kan worden, is het online 'Logboek'. Hierin worden reflecties, dilemma’s en successen beschreven. Zodra de aantekening wordt opgeslagen, ontvangt de coach een notificatie dat er een aantekening is gemaakt. Vaak reageert de coach op deze aantekening. Weer een effectief coachingmoment, waarbij de coach en de coachee (de cliënt) niet in dezelfde ruimte zitten. Dit maakt blended coaching zo effectief.
 • Op deze wijze wordt het meestal twee tot vier maanden durende coachingtraject afgewisseld met allerlei coachingmomenten die er voor zorgen dat de gestelde doelen zo snel mogelijk worden bereikt of in ieder geval de juiste richting stevig is ingezet.
 • Aan het eind van het traject vind een evaluatiegesprek plaats. In die trajecten waarin de leidinggevende betrokken is geweest, sluit de leidingevende gedurende een gedeelte van dit evaluatiegesprek vaak even aan.
 • Door aan het eind van het traject het evaluatieformulier en (nogmaals) de Mentale Thermometer in te vullen wordt het effect van de coaching inzichtelijk gemaakt.
Mogelijke opties
 • Het komt zelden voor maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat, tijdens het intakegesprek of zelfs nog gedurende het traject, blijkt dat er onvoldoende ‘klik’ is tussen de coach en de coachee. Goede coaches, in ieder geval de coaches die door Coaching Nederland worden voorgesteld, zijn professionele begeleiders die zich extreem goed kunnen aanpassen aan allerlei persoonlijkheden en situaties. Dit sluit echter niet uit dat het natuurlijke karakter van de coach in zijn geheel niet matcht met die van de coachee. In dit geval wordt het traject door een andere coach voortgezet.
 • Het komt regelmatig voor dat de coachee graag verder wil met coaching, maar het ingekochte coachingtraject ten einde is. In dat geval ontvangt de budgethouder een offerte voor de ‘verlenging’ van het traject. Na goedkeuring kan het coachingtraject worden voortgezet.
 

Gegarandeerd resultaat


Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van door Coaching Nederland voorgestelde coaches, worden volledig doorlopen 'WorkLifeCoaching' trajecten door Coaching Nederland op basis van 'resultaatgerichte beloning' (RGB) gefactureerd. Dit wil zeggen dat de hoogte van de eindfactuur afhankelijk is van de resultaten van het traject. Als het traject volgens de hierboven beschreven procedure wordt doorlopen is resultaat gegarandeerd. Mocht het traject niet het beoogde resultaat hebben opgeleverd, dan wordt de hoogte van de factuur aangepast.

Klik hier om een traject aan te vragen via Coaching Nederland.