Leiderschapsontwikkeling

De visie op leiderschapsontwikkeling van Coaching Nederland

 
Leiderschap ontwikkelt door in de dagelijkse praktijk, gesteund en uitgedaagd door stakeholders, met nieuw gedrag te experimenteren.

Uitgangspunten van een goed leiderschapsprogramma

sparren met een sparringspartner1. Leiderschap leer je door het te doen in de eigen (werk)omgeving
Leiderschap is bij veel mensen een te ontwikkelen vaardigheid.
De ontwikkeling vraagt gerichte aandacht en kennis.
Vaardigheid ontstaat door concreet te oefenen.
De beste oefenplek is de werkomgeving.
Oefenen wordt effectiever als de belanghebbenden (stakeholders) betrokken zijn.
Door feedback en feedforward wordt de ontwikkeling van vaardigheden versneld.

2. Leiderschapsontwikkeling vraagt een concreet doel en contract
Een goed leider heeft altijd een helder doel voor ogen dat richting geeft.
Zonder helder doel (de context) kan kennis slecht beklijven en blijft vaardigheidsontwikkeling achter.
Een goed leiderschapsprogramma is altijd gebaseerd op een heldere, praktisch en meetbaar doelstelling,
… en een doelstelling waar de relevante stakeholders het over eens zijn.
Het (niet) behalen of overstijgen van de gestelde doelen dient consequenties te hebben.
De te bereiken doelen dienen SMART te worden geformuleerd en vooraf en achteraf te worden gemeten.

3. Leiderschap vraagt specifieke kennis en skills, gekoppeld aan een doel en context
Leiderschap vraagt om specifieke kennis en skills.
Des te breder de skills en des te groter het vermogen deze – passend in de context- in te zetten, des te beter zal de leider functioneren. Er is dan sprake van een grotere GedragsFlexibiliteit.
Een goed leiderschap programma brengt de noodzakelijke set van kennis, skills en hulpmiddelen, waarbij de uitwerking altijd context en contract gebonden is.
De kennis en skills zijn altijd gekoppeld aan een doel.
Het effect moet meetbaar zijn. Daarom moet er aan het begin en aan het eind altijd gemeten worden.

4. Leiderschapsontwikkeling vraagt tijd, structuur, slimme leermethoden en aandacht
Leiderschap is een vaardigheid.
Voor de ontwikkeling van een vaardigheid is allereerst tijd en structuur nodig. Structuur als bedding, waardoor je aan oefenen toekomt. Tijd omdat een vaardigheid moet inslijten. Een cursus  heeft een veel lager rendement dan het op een gerichte manier oefenen in de dagelijkse praktijk.
De ontwikkeling van een vaardigheid vraagt ook om slimme leermethoden. Als onderdeel van de dagelijkse praktijk waar dat kan, via Intervisie en Stakeholdersmeetings waar dat moet.
Kleine wekelijkse opdrachten met een directe relevantie voor de praktijk en het te bereiken doel werken effectiever dan te grote opdrachten zonder heldere focus.
Een externe ervaren mentor en coach bij wie men te rade kan gaan en die het proces en contract bewaakt, zorgt voor de noodzakelijke en veilige bedding.

5. No-Growth-No-Pay
Een aanbieder van een leiderschapsprgramma steekt zijn nek uit.
Dit betekent dat gezorgd wordt voor een goed contract, meetbaarheid en een resultaatsverplichting.
De beloning voor de aanbieder en professioneel begeleider is afhankelijke van het resultaat.